zaterdag 19 december 2009

Insolventieverzekering procedure

Ingeval van de aankoop van een nieuwbouwwoning of bouw in eigen beheer waarbij een aannemer wordt ingeschakeld, de aannemer zich in de koop-/aannemingsovereenkomst jegens de geldnemer heeft verplicht ten behoeve van de geldnemer bij een op grond van de Wet op het financieel toezicht toegelaten verzekeringsmaatschappij een verzekering af te sluiten, op grond waarvan de geldnemer door de verzekeringsmaatschappij schadeloos wordt gesteld, indien de aannemer ten gevolge van insolventie in gebreke blijft met diens verplichtingen tot (af )bouw en tot oplevering van de nieuwbouwwoning conform de gesloten koop-/aannemingsovereenkomst. Voorts dient daarbij aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

1.
De verzekeringspolis bevat de bepaling dat de verzekeringsmaatschappij de meerkosten voor het afbouwen van de woning of het privé gedeelte en gebouw ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen koop-/aannemingssom betaalt, dan wel dat de verzekeringsmaatschappij de reeds door de geldnemer betaalde termijnen en overige betalingen ter zake van de verkrijging aan de geldnemer terugbetaalt, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van betaling tot de dag van voldoening.

2.
De afgifte van de verzekeringspolis tegen het insolventierisico tijdens de bouw, dient in de vorm van een opschortende voorwaarde in de koop-/aannemingsovereenkomst te worden opgenomen. Een kopie van de polis wordt op eerste aanvraag aan de geldgever verstrekt.

3.
De totale schadeloosstelling bedraagt ten minste 17% van de koop-/aannemingssom in geval van eigen grond of afgekochte erfpacht. Indien de grond van de woning / het gebouw in erfpacht is of wordt uitgegeven zonder afkoop van de erfpachtcanon, of door een derde aan de verkrijger is of wordt verkocht, bedraagt de schadeloosstelling ten minste 20% van de aannemingssom.

Insolventieverzekering en nieuwbouwwoning

Insolventieverzekering is verplicht bij aankoop nieuwbouw of bouw in eigenbeheer.

In de (eventuele) aannemingsovereenkomst dient te zijn opgenomen dat de aannemer zich jegens de geldnemer heeft verplicht ten behoeve van de geldnemer een verzekering af te sluiten, op grond waarvan de geldnemer door de verzekeringsmaatschappij schadeloos wordt gesteld, indien de aannemer ten gevolge van insolventie in gebreke blijft met diens verplichtingen tot (af )bouw en tot oplevering van de nieuwbouwwoning conform de gesloten aannemingsovereenkomst.

De insolventieverzekering mag uitsluitend worden geaccepteerd indien deze door het WEW is goedgekeurd. De criteria op basis waarvan een verzekering en verzekeraar door de stichting wordt goedgekeurd, alsmede de door de stichting goedgekeurde producten en organisaties worden gepubliceerd op deze website.

De afgifte van de verzekeringspolis tegen het insolventierisico tijdens de bouw, dient in de vorm van een opschortende voorwaarde in de koop-/aannemingsovereenkomst te worden opgenomen. Een kopie van de polis wordt op eerste aanvraag aan de geldgever verstrekt.

Ook constructies waarbij geen sprake is van een verzekeraar en/of een verzekering, maar waarbij wel sprake is van een garantie op het afbouwen van de nieuwbouwwoning, kunnen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de stichting.

bron: www.nhg.nl

Goedgekeurde Insolventieverzekeringen

Goedkeuring insolventieverzekeringen
Het WEW heeft de volgende insolventieverzekeringen of daarmee vergelijkbare constructies goedgekeurd:
N.V. Waarborgmaatschappij Stiwoga
Woningborg N.V.
Euler Hermes Interborg N.V.
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)


De goedkeuring is geldig tot nader order. Het WEW behoudt zich het recht voor om bij wijziging van de regelgeving of op basis van steekproefsgewijze controle deze goedkeuring in te trekken.

Voor het aanvragen van een insolventieverzekering of meer informatiekunt u contact opnemen met Velten Adviesgroep. Tel 0548 - 533 533

Insolventieverzekering verplicht bij NHG

Criteria verzekeraars van insolventieverzekeringen

Met ingang van 1 juli 2009 heeft het WEW, in het kader van de kredietcrisis en vooruitlopend op het feit dat het GIW per 1 januari 2010 haar activiteiten moet staken, haar regelgeving aangepast door de invoering van een verplichte insolventieverzekering. Meerdere instanties bieden insolventieverzekeringen aan. Daarom is het voor de geldverstrekkers lastig te beoordelen of een verzekering in deze wel of niet aan de voorwaarden van het WEW voldoet. In dit kader heeft het WEW besloten per verzekeraar te bezien of de aangeboden insolventieverzekering voldoet aan de gestelde eisen en vervolgens de door het WEW goedgekeurde verzekeringen te vermelden op haar website.

Tevens kunnen constructies waarbij geen sprake is van een verzekeraar en/of een verzekering, maar waarbij wel sprake is van een garantie op het afbouwen van de nieuwbouwwoning, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de stichting.

Het WEW heeft derhalve besloten haar regelgeving inzake de insolventieverzekering per 1 januari 2010 te wijzigen. De Minister voor WWI en de VNG hebben dit besluit goedgekeurd.

Criteria
Zoals uit bovenstaande tekst blijkt heeft het WEW besloten dat vanaf 1 januari 2010 een insolventieverzekering uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door het WEW is goedgekeurd. Een insolventieverzekering of afbouwgarantie kan door het WEW worden goedgekeurd indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • de verzekeraar is een op grond van de Wet op het financieel toezicht toegelaten verzekeringsmaatschappij;
  • op grond van de verzekering wordt de geldnemer door de verzekeringsmaatschappij schadeloos gesteld indien de aannemer ten gevolge van insolventie in gebreke blijft met diens verplichtingen tot (af)bouw en tot oplevering van de nieuwbouwwoning conform de koop-/aannemingsovereenkomst;
  • de verzekeringspolis bevat de bepaling dat de verzekeringsmaatschappij de meerkosten voor het afbouwen van de woning of het privĂ© gedeelte en gebouw ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen koop-/aannemingssom betaalt, dan wel dat de verzekeringsmaatschappij de reeds door de geldnemer betaalde termijnen en overige betalingen ter zake van de verkrijging aan de geldnemer terugbetaalt, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van betaling tot de dag van voldoening;
  • de totale schadeloosstelling bedraagt ten minste 17% van de koop-/aannemingssom in geval van eigen grond of afgekochte erfpacht. Indien de grond van de woning / het gebouw in erfpacht is of wordt uitgegeven zonder afkoop van de erfpachtcanon, of door een derde aan de verkrijger is of wordt verkocht, bedraagt de schadeloosstelling ten minste 20% van de aannemingssom.

Ingangsdatum

De nieuwe regelgeving is van toepassing op offertes die worden uitgebracht vanaf 1 januari 2010.

Slot

Het verdient aanbeveling dat verzekeraars die in aanmerking wensen te komen voor goedkeuring van hun insolventieverzekering of afbouwgarantie, zich op zo kort mogelijk termijn, door middel van een schriftelijk verzoek, onderbouwd met bewijsstukken waarbij wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de gestelde criteria, melden bij het WEW.


bron: www.nhg.nl, lees meer>>